Magyar Falu Program

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Ügyintézés

Kikelet szálláshely

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bükkszentmárton Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az őszi, téli valamint a tavaszi szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt  igéylőlap szünidei gyermekétkeztetés  formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bükkszentmárton Község honlapján (www.bukkszentmarton.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

A kitöltött nyomtatványokat  őszi szünet esetében  2019. október 22. napjáig, téli szünet esetében 2019. december 18. napjáig, valamint a tavaszi szünet esetében 2020. április 6. napjáig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

A  szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

Szünidei gyermekétkezetést biztosít a települési önkormányzat a Gyvt. 67/A.§. alapján – hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a bölcsődés kortól 18. életévük betöltéséig) részére az őszi, a téli és a tavaszi  szünidőben:

-          A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

o   őszi tanítási szünet időtartama 2019. október 26 -2018. november 3. ( 4 nap).

o   téli tanítási szünet időtartama 2019. december 21 -2020. január 5. (5 nap)

o   tavaszi szünet időtartama 2020. április 9 -2020. április 14. (2 nap)

Igénybevétel módja: Bükkszentmárton Községi Önkormányzat hivatali helyiségéből (Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. u. 78.) ételhordóban elvihető. Az ételhordó biztosítása az igénylő feladata.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre. Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.

 

Bélapátfalva, 2019. szeptember 13.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző