Kikelet szálláshely

Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2019. 08. 01-2024. 07. 31.

A vezetői megbízás határozott időre szól: 5 év.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás,
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglakozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,
 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • kilencven napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló társulási tanácsi ülésen zárt ülés tartását,
 • hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. 08. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 06. 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bélapátfalva- Bükkszentmárton- Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Ferencz Péter Elnöknek címezve, 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. címre. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (Óvodavezető) és az azonosító számot (Bf 282-1/2019)

Érdeklődni: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt személyesen Ferencz Péter Társulási elnöknél 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. szám alatt, vagy a 36/554-300-as telefonszámon.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: